ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ten dokument udostępnia informacje o tym, jakie dane osobowe są gromadzone w ramach koncernu HELUZ jak się z nimi postępuje, z jakich źródeł są uzyskiwane, do jakich celów wykorzystywane, komu są udostępniane, gdzie można uzyskać informacje o przetwarzanych danych osobowych i jakie są podjęte środki do zabezpieczenia tych danych osobowych.

Dane osobowe i czas ich przetwarzania

 • Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z legislatywą regulującą obszar ochrony danych osobowych, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym ruchu tych danych. Prowadzimy ewidencję przetwarzanych danych osobowych i jesteśmy administratorem tych danych.
 • Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w konkretnych, sprecyzowanych ustawowo celach, przy których świadczenie naszych usług jest związane z przetwarzaniem danych osobowych albo na podstawie zgody osoby fizycznej, kiedy zgoda na przetwarzanie może być odrzucona, ewentualnie kiedykolwiek odwołana.
 • Gromadzimy identyfikacyjne dane osobowe umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, osobowe dane kontaktowe do komunikacji i inne uściślające informacje związane ze świadczonymi usługami i działalnością koncernu HELUZ. Przez dane kontaktowe rozumie się przede wszystkim podane adresy, numer telefonu, adres
  e-mailowy i inne informacje uściślające.
 • Informacje o przetwarzanych danych osobowych są podane w udzielonej zgodzie albo w informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzamy w czasie określonym przepisami prawnymi w przypadku ustawowego przetwarzania, w czasie zdefiniowanym uzasadnionym interesem albo przez czas obowiązywania udzielonej zgody. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane usuwamy, kasując je i likwidując.

Uzyskiwanie danych osobowych

 • Od Państwa, na podstawie umowy, zapytania, zamówienia albo innego ustawowego środka;
 • Przy negocjacjach naszych pracowników celu zawarcia transakcji albo świadczenia usługi i przy ich następnej realizacji;
 • Od innych administratorów danych osobowych za Państwa zgodą na przekazanie danych osobowych;
 • Z ogólnie dostępnych źródeł, rejestrów, wykazów i ewidencji z udokumentowanym pochodzeniem danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczonymi usługami i dla zapewnienia wszystkich czynności wymaganych do ich realizacji;
 • Dla naszych wewnętrznych potrzeb, dla ochrony naszych praw i interesów chronionych prawem, dla analizowania działalności handlowej, dla poprawy jakości świadczonych przez nas usług i wzrostu zadowolenia klientów;
 • Dla innych potrzeb, na przykład rozszerzania portfolio sprzedawanych produktów i usług; dla informowania o nowych usługach; dla rozszerzania oferty usług dla naszych klientów we współpracy z partnerami.

Ochrona danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych w koncernie HELUZ jest pod stałą kontrolą i zabezpieczeniem fizycznym i technicznym. Przy przetwarzaniu korzystamy z kontrolnych i technicznych mechanizmów bezpieczeństwa zapewniających ochronę przetwarzanych danych w najwyższym możliwym stopniu przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnionym przeniesieniem, przed utratą albo zniszczeniem i przed innymi możliwymi nadużyciami;
 • Wszystkie osoby, które pracują z danymi osobowymi w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych albo nałożonych umownie, są związani legislatywą albo stosunkiem umownym do zachowania tajemnicy, obowiązek zachowania tajemnicy trwa nawet po zakończeniu ich stosunku pracy albo stosunku umownego z nami.

Udostępnianie danych osobowych

 • Przy świadczeniu usług przekazujemy dane osobowe zewnętrznym odbiorcom w następujących kategoriach: partnerzy handlowi, spółki marketingowe, przewoźnicy i inne spółki, które zapewniają dla nas świadczenie specjalistycznych usług albo realizują działalność gospodarczą i inną działalność handlową;
 • Lista tych odbiorców jest zamieszczona na naszych stronach internetowych www.heluz.pl/pl/projektanci-i-dystrybutorzy
 • Udostępniamy dane osobowe za Państwa zgodą naszym partnerom umownym na podstawie umowy z właściwymi klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych; zawsze wymagamy zabezpieczenia danych osobowych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony oraz uwzględnienia praw podmiotu danych;
 • Innym podmiotom i to na polecenie podmiotu danych albo za jego zgodą;
 • Podmiotom publicznym i organom państwowym przy realizacji ich obowiązków ustawowych.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody

 • W przypadku przetwarzania na podstawie informacyjnej zgody, zawsze Państwo swobodnie decydują, czy udzielą swojej zgody w proponowanym przez nas zakresie, ewentualnie z ograniczeniami albo, czy odmówią udzielenia tej zgody. Jesteśmy związani zakresem udzielonej zgody;
 • Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać; kontakty do odwołania zgody są podane na stronach www.heluz.pl/pl/gdpr
 • W przypadku odmowy udzielenia zgody albo odwołania już udzielonej zgody, kończymy przetwarzanie danych osobowych w jak najkrótszym, możliwym terminie, który wynika z naszych możliwości technicznych i organizacyjnych;
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych można ponownie udzielić w dowolnej chwili.

Wykonywanie prawa dostępu do danych osobowych

 • Wszystkie dane kontaktowe, procedury wykorzystania prawa do dostępu i formularze składanych wniosków są zamieszczone na naszych stronach internetowych www.heluz.pl/pl/gdpr
 • Na podstawie Państwa wniosku udzielamy informacji o ewidencjonowanych przez nas i przetwarzanych danych osobowych, które o Państwu prowadzimy.
 • Mogą się Państwo kontaktować z naszym odpowiedzialnym pracownikiem do spraw ochrony danych osobowych albo skorzystać ze swoich praw w którejkolwiek ze spółek koncernu HELUZ.
 • Przygotujemy i bez zbędnej zwłoki przekażemy Państwu informacje w ustalony i wymagany sposób tak, aby właściwa ochrona Państwa praw była zapewniona.

Poprawianie prowadzonych danych osobowych

 • Aby właściwie świadczyć nasze usługi trzeba mieć poprawne i dokładne dane osobowe. Ważne jest zgłaszanie nam jakiejkolwiek zmiany danych osobowych. W przypadku zawiadomienia o zmianie przeprowadzimy niezwłocznie poprawę w naszych ewidencjach. Jeżeli przy przetwarzaniu sami stwierdzimy, że dane osobowe nie są prawdziwe lub aktualne, to wezwiemy Państwa do ich poprawienia, a jeżeli nie dojdzie do potwierdzenia, skasujemy te dane.

Złożenie sprzeciwu, odwołanie zgody i inne wymagania

 • Mają Państwo w każdej chwili możliwość zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych, odwołania udzielonej zgody, żądania zmiany zakresu zgody, zadania pytania albo wymagania w obszarze ochrony danych osobowych.
 • Mogą się Państwo zwrócić ze skargą albo inicjatywą bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakty do przyjmowania wymagań w obszarze ochrony danych osobowych

 • Mogą się Państwo zwrócić z wnioskiem dotyczącym dostępu, poprawienia, skasowania, ograniczenia przetwarzania, możliwości przenoszenia danych, ewentualnie z zażaleniem albo pytaniem w następujący sposób:
  - E-mailem  oou@heluz.cz
  - Pisemnie na nasz adres
  - Za pośrednictwem skrzynki danych
  - Osobiście w siedzibie którejkolwiek z naszych spółek koncernu HELUZ
 • Kontakty są podane na naszych stronach internetowych www.heluz.pl/pl/kontaktow

Informowanie o zasadach przetwarzania danych osobowych

 • Z zasadami ochrony danych osobowych zapoznają również aktywnie podmioty danych nasi pracownicy i współpracujące firmy przy negocjacjach handlowych, prezentacjach albo przy oferowaniu naszych produktów i usług.

Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali podczas korzystania z ich usług.

Pozwól wszystkim
Dostosuj

Personalizacja plików cookie